Zalagyöngye Táncegyüttes

Alapszabály

 
Adónk 1 százalékának felajánlása nem kerül semmibe sem, de nagyon sokat segít! A befolyt összeget táncegyüttesünk működésére, illetve a népi kultúra megőrzésére fordítjuk. Kérjük, támogassa adója 1 százalékával táncegyüttesünket!
Adószám: 18958829-1-20
Kedvezményezett: "Kiskanizsa" Kulturális Egyesület
Köszönjük!


Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. §-ában írt felhatalmazás alapján, a
2004. március 11. napján tartott közgyűlésen
a "Kiskanizsa" Kulturális Egyesület
módosított
ALAPSZABÁLYA

I.
Általános rendelkezések


Az egyesület neve: "Kiskanizsa" Kulturális Egyesület
Az egyesület székhelye: 8800 Nagykanizsa, Hajgató Sándor út 1.

A „Kiskanizsa” Kulturális Egyesület (továbbiakban egyesület) olyan önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, amely célkitűzéseiben meghatározott céllal, tagjainak önkéntes társulásával jött létre, és demokratikusan elfogadott alapszabály szerint működik.

Az egyesület célja:
- ellássa tagjai egyéni és kollektív érdekvédelmét, ezen belül módot nyújtson tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetőséget teremtsen azok érvényesítésére és ellássa érdekképviseletüket.
- a nagykanizsai Zalagyöngye néptánc együttes működési feltételeinek megteremtése, a népi, nemzeti és helyi hagyományok újraélesztése, ápolása és terjesztése.

Közhasznú tevékenységek:
- kulturális tevékenység
- kulturális örökség megóvása

Az egyesület az alapszabályban meghatározott céljai alapján a következő tevékenységeket folytatja:
1. Kulturális tevékenység:
- néptáncos és szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó rendezvényeket szervez
- folyamatosan gyűjti a tevékenységéhez kapcsolódó szakirodalmat, azt nyilvánosan kezeli, hozzáférhetővé teszi
- gyűjti, feldolgozza, továbbadja, oktatja a népi, nemzeti kultúra hagyományait
- fokozott figyelmet fordít a helyi hagyományok megőrzésére
2. Oktatási tevékenység:
- szervezi a néptánc, a népzene oktatását, táncházak, folklórműsorok rendezését
- ismeretterjesztő előadásokat szervez és tart
- fokozott figyelmet fordít a helyi hagyományok továbbadására
3. Kutatási tevékenység
- tudományos kutatásokat végez, összehasonlító kísérleteket végez, illetve ezeket koordinálja
- gyűjti a még meglévő népi (szellemi és tárgyi) hagyományokat
- fokozott figyelmet fordít a helyi hagyományok gyűjtésére
4. Egyéb
- kapcsolatot tart hazai és nemzetközi szakemberekkel és szervezetekkel
- tanulmányi ösztöndíjakat ad ki
- folyamatosan részt vesz a céljaival egybeeső hazai és nemzetközi pályázatokon

Az egyesület működési területe: Magyarország.

Az egyesület jogi személy.
 

II.
A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések


1. Az egyesület tagsága alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.
2. Alapító tag, aki az alakuló ülésen részt vett, a jelenléti ívet aláírta.
3. Az egyesület rendes tagja lehet az, aki az alapszabályban meghatározott célkitűzések megvalósításáért tevékeny részt vállal, és kitöltött belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt, és kinyilvánítja csatlakozási szándékát.
4. Pártoló tag, aki segíti, támogatja az egyesület munkáját, de abban aktívan nem vesz részt.
5. Tiszteletbeli tagok azok a személyek, akik részére az egyesület közgyűlése ezt a címet adományozza.
6. Az egyesület alapító és rendes tagjai a tagsági díjról számlát kapnak, amellyel a tagdíjfizetést igazolják. A tiszteletbeli tagok tagságát oklevél tanúsítja.


A tagsági viszony keletkezése

A tagsági viszony az elnökség döntésével jön létre.

1. Az egyesületi tagsági viszony keletkezhet
- az egyesület alapításával
- belépéssel
- tiszteletbeli cím adományozásával
2. Az egyesületbe önként belépni szándékozók belépési nyilatkozatot tesznek.
3. A tiszteletbeli tagság adományozására a jelölt egyetértésével az Elnökség tesz javaslatot. Erről az egyesület Közgyűlése dönt.
4. Ha az egyesület tagja az egyesületi tevékenység gyakorlásában tartósan
akadályozva van, akkor a tagsági viszonya szüneteltethető.


A tagsági viszony megszűnése

1. A tagsági viszony megszűnik:
- kilépéssel
- kizárással
- tiszteletbeli cím visszavonásával
- törléssel: - tag halálával
- a tagdíj fél évet meghaladó nemfizetése esetén
2. Az egyesület tagja saját elhatározása alapján, indoklás nélkül kiléphet a szervezetből. Kilépési szándékát szóban vagy írásban az Elnökség bármelyik tagjához benyújthatja.
3. Kizárható az a tag, aki az Elnökség ismételt figyelmeztetése ellenére az alapszabály előírásait megsérti, vagy súlyosan vét a törvények ellen.
4. A tiszteletbeli egyesületi tagsági cím visszavonásáról - a kizárásnak az előző pontban megjelölt okai miatt – az Elnökség előterjesztése alapján az egyesület közgyűlése dönt.
5. Azon alapító tagok, akik önhibájukon kívül nem tudnak részt venni az egyesület működésében, de továbbra is fizetik a tagdíjat, rendes tagnak minősülnek. Erről a mindenkori alapító tagok döntenek.

A tagok jogai

1. Valamennyi tag joga, hogy:
- részt vegyen az egyesület tevékenységében, az alapszabály célkitűzéseinek megvalósításában, ezek érdekében megfelelő tájékoztatást kapjon, véleményét javaslatát szóban vagy írásban
megtegye, és azokra választ kapjon, ha álláspontja kisebbségben marad, joga van véleményének fenntartására és különvéleményként való megjelenítésére.
- az egyesület egészének és szerveinek működésével, célkitűzésének, terveinek megvalósításával és anyagi, pénzügyi helyzetével összefüggésben az egyesület szerveihez, tisztségviselőihez kérdéseket intézzen, és azokról érdemi választ kapjon.
- igénybe vegye az egyesület szolgáltatásait és eszközeit
- az egyesület közreműködését, segítségét vagy védelmét kérje minden olyan esetben, amikor jog- vagy érdeksérelem éri
2. Az alapító és rendes tag szavazati joggal rendelkezik, az egyesület minden testületébe és tisztségére jelölhető és választható.
3. A pártoló- és tiszteletbeli-tag tanácskozási és javaslattételi joggal rendelkezik, egyesületi tisztségre nem választható

A tag kötelezettségei

1. Az alapító és rendes tag köteles:
- az alapszabály rendelkezéseit betartani, az egyesület vezető szervei határozatának végrehajtását elősegíteni
- tagtársaival együttműködni, velük szolidaritást vállalni
- az egyesület közgyűlése által meghatározott tagdíjat fizetni.
2. A tiszteletbeli tag köteles az alapszabály rendelkezéseit megtartani.
3. A tag az egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel.
 

III.
Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervei


1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Ellenőrző Bizottság

Közgyűlés
Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A közgyűlést az egyesületi elnök vezeti. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha a rendes tagok egynegyede - az ok és cél megjelölésével - kezdeményezi.
Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés időpontját, helyszínét és a napirendi pontokat. A meghívót a közgyűlés napját megelőzően legalább 15 nappal kell kézbesíteni. Rendkívüli közgyűlés esetén a közgyűlés napját megelőzően 3 nappal.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelen közgyűlés esetén a közgyűlést 30 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét összehívják, az újonnan tartott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

A közgyűlés kizárólagos hatásköre:
- az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása,
- az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel történő egyesülésének kimondása,
- az éves beszámolók elfogadása
- a közhasznúsági jelentés elfogadása
- az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása,
- a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,
- az Elnökség tagjainak, az elnöknek, az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak egy évre történő megválasztása. A vezetők és a tagok megválasztása nyílt szavazással történik.
- az egyesület éves költségvetésének meghatározása és a pénzügyi terv jóváhagyása
- a tagsági díjak megállapítása
- az egyesületi tagok és az egyesület szervei (tisztségviselői) között keletkezett viták és fellebbezések elbírálása
- tiszteletbeli cím adományozása és visszavonása
- 300.000 Ft. értéket meghaladó szerződések, kötelezettségvállalások, hitelfelvételek előzetes jóváhagyása
- az egyesület jelképrendszerének kialakítása
- döntés a hatáskörébe vont egyéb ügyekben

A közgyűlés a tagokra kötelező hatályú döntését határozatba foglalja. Ezt a Közgyűlés jegyzőkönyvének Közgyűlési Határozatok fejezete tartalmazza. E fejezet tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a szavazati arányokat (lehetőleg név szerint is).
A Közgyűlés megsemmisíti, vagy megváltoztatja az Elnökség törvénysértő határozatát.

Minősített többség szükséges:
- az alapszabály elfogadásához,
- a tisztségviselők megválasztásához,
- az egyesület megszűnése és más egyesülettel történő egyesülése kimondásához,
- a fegyelmi bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálásához.
- az éves beszámoló elfogadásához
- közhasznúsági jelentés elfogadásához

Az Elnökség

Az Elnökség 3 tagból álló testület, melynek tagja csak az egyesület tagja lehet. Az Elnökség összetétele: elnök, titkár és a jegyző. Az Elnökséget a közgyűlés egy évre választja. A két választás között megüresedő helyet pótválasztással kell betölteni. Az Elnökség ülésén az Ellenőrző Bizottság elnöke is részt vesz, tanácskozási joggal.

Az Elnökség feladata:
- a közgyűlések között irányítja az egyesület munkáját
- javaslatokat készít az egyesület tevékenységét, gazdálkodását meghatározó kérdésekre és ezeket jóváhagyásra a közgyűlés elé terjeszti
- kezeli az egyesület működése során felhalmozódott vagyont
- 300. 000 Ft értékig szerződések, kötelezettségvállalások, hitelfelvételek jóváhagyása
- intézi a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos ügyeket, a tagokról nyilvántartást vezet, dönt - a tiszteletbeli tag kivételével - a tagsági viszony megszűntetéséről
- előzetes hozzájárulási jogot gyakorol az egyesülettel munkaviszony létesítéséhez
- véleményt és javaslatot alakít ki az egyesületi tagokat érintő kérdésekben, képviseli és védi érdekeiket
- összehívja a közgyűlést, és javaslatot tesz napirendjére
- évente beszámol tevékenységéről a közgyűlésnek
- végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza és
dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
- üléseiről jegyzőkönyvet készít, érdemi véleményét javaslatát írásban rögzíti. A tagokra is kötelező érvényű döntését határozatba foglalja

Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülések nyilvánosak. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. A napirendekről az elnök legalább egy héttel az ülés időpontja előtt levélben tájékoztatja az érintetteket. Az értesítő tartalmazza a gyűlés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az Elnökség tagjai jelen vannak. Határozatképtelen ülés esetén azt 7 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét összehívják, az újonnan tartott gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Fontos közérdekből, illetve magánérdekből - az érintett kérelmére - az Elnökség a nyilvánosságot kizárhatja.

Az Elnökség a határozatait az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíti. Ez tartalmazza:
- az Elnökség döntésének tartalmát, időpontját és hatályát
- a döntés során kialakult szavazati arányokat név szerint is
- a döntések érintettekkel való közlésének módját
- a döntések nyilvánosságra hozatalának módját

Összeférhetetlenségi rendelkezések:

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem lehet az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja az a személy, aki más közhasznú szervezetnél vezető tisztséget töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget töltött be, és adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Ellenőrző Bizottság

Az Ellenőrző Bizottság a Közgyűlés által egy évre választott 3 tagú testület, melynek munkáját a bizottság elnöke vezeti. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az egyesület elnökségi tagja és a gazdasági feladatokat ellátó tisztségviselő.

Az Ellenőrző Bizottság feladata:
- az egyesület gazdálkodásának folyamatos vizsgálata, a tagdíj befizetésének ellenőrzése és az éves gazdálkodásról szóló jelentés benyújtása a közgyűlésnek.
- felügyeli és ellenőrzi az alapszabály betartását. Annak megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet és álláspontját, véleményét az Elnökség, a Közgyűlés vagy a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elé terjesztheti
- folyamatosan ellenőrzi az egyesület gazdálkodását, az esetleges szabálytalanságokra felhívja az Elnökség vagy a Közgyűlés figyelmét, a gazdálkodási fegyelem megsértése esetén vizsgálatot kezdeményezhet
- az Elnökség törvénysértő határozatát első fokon a közgyűlés, másodfokon a bíróság előtt - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - megtámadhatja
- véleményezi az Elnökség éves beszámolóját
- véleményezi a közhasznúsági jelentést
- ha az Elnökség a Közgyűlés összehívását elmulasztja, összehívja a Közgyűlést
- engedélyezi az egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintést, amennyiben az nem sérti az egyesület, az egyesület tagjának illetve a jogügyletben érdekelt fél érdekeit.

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Az ülések nyilvánosak. Az Ellenőrző Bizottság ülését az Ellenőrző Bizottság elnök hívja össze és vezeti. A napirendekről az elnök legalább egy héttel az ülés időpontja előtt levélben tájékoztatja az érintetteket. Az értesítő tartalmazza a gyűlés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen a bizottság tagjai jelen vannak. Határozatképtelen ülés esetén azt 7 napon belül ugyanazon napirendi pontokra ismét összehívják, az újonnan tartott gyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Az Ellenőrző Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Fontos közérdekből, illetve magánérdekből - az érintett kérelmére – a Bizottság a nyilvánosságot kizárhatja. Az Ellenőrző Bizottság a határozatait a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíti. Ez tartalmazza:
- a Bizottság döntésének tartalmát, időpontját és hatályát
- a döntés során kialakult szavazati arányokat név szerint is
- a döntések érintettekkel való közlésének módját
- a döntések nyilvánosságra hozatalának módját

Összeférhetetlenségi rendelkezések:

Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója
a) az Elnökség tagja
b) a gazdasági feladatokat ellátó tisztségviselő
c) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll
d) a megengedett juttatások kivételével a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül

Az egyesület tisztségviselői

- elnök, titkár, jegyző
- gazdasági vezető
- az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai

A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként látják el. Részükre a közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg.
Az egyesület tevékenységét - a Közgyűlés, az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - az Elnök irányítja, és gyakorolja az egyesületnél munkaviszonyt létesítőkkel a munkáltatói jogokat.
Nem lehet elnök az a személy, akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak, vagy aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely a köztartozások kiegyenlítése nélkül szűnt meg.

A tisztségviselők megbízatása megszűnik:
- a megbízási időtartam lejártával
- a tagsági viszony megszűnésével
- lemondással
- visszahívással

Döntés és határozathozatal

1. Az egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság) döntéseiket nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata önt. A határozatképességhez az alapító és rendes tagok több mint felének jelenléte szükséges.
2. Az alapszabály elfogadásához, módosításához és kiegészítéséhez, az egyesület szerveinek megválasztásához (visszahívásához), más társadalmi szervezettekkel való egyesüléshez, országos szövetséghez való csatlakozáshoz és kiváláshoz, az egyesület feloszlásához, az alapító és rendes tagok több mint kétharmadának a jelenléte szükséges (minősített többség).
3. Az egyesület szerveibe a jelölés és a szavazás is nyíltan történik. Az adott tisztségre azt a személyt kell megválasztottnak tekinteni, aki a szavazatok egyszerű többségét megkapta. Ennek hiányában több jelölt esetén az, aki a második szavazás során a legtöbb, de a jelenlevők legalább egynegyedének a szavazatát megkapta; szavazategyenlőség esetén az, akit sorrendben előbb jelöltek.
4. A tisztségviselő visszahívása a rendes tagok tíz százalékának az Elnökséghez benyújtott, indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető. Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. A visszahívásról a közgyűlés titkos szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
 

IV.
Az egyesület jogképessége és képviselete


Az egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén a titkár képviseli.
A bankszámla felett az elnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni.
Az egyesület képviselőinek adatai:
Elnök: Lenkovics Levente
8800 Nagykanizsa, Szepetneki u.24
Titkár: Tóth István
8800 Nagykanizsa, Dózsa Gy. u. 117/b
 

V.
Az egyesület gazdálkodása


1. Az egyesület működésének pénzügyi alapjait a tagdíjak, illetve egyéb bevételek (önkéntes adományok, rendezvények bevétele, műsorok bevétele, pályázatok, állami támogatások, vállalkozási bevételek, egyéb bevételek) alkotják. Az egyesületi célok megvalósításának anyagi támogatására az egyesület alapítványt hozhat létre.
2. A tagdíjak fizetésének rendjét és mértékét az éves költségvetés elfogadásával együtt a Közgyűlés határozza meg. A tagdíj mértéke:
- Felnőtt tagok esetében 2. 000 Ft/év
- Kiskorú tag esetén 500 Ft/év
3. Vállalkozási tevékenység elkezdéséről, illetve megszűntetéséről a közgyűlés dönt. Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, és azt kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra fordítja. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a tartozásokért a tagdíj befizetésén túl nem felelnek. Az egyesület megszűnése esetén a megmaradó vagyonról az egyesület közgyűlése dönt. A közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kezeli.
4. Az egyesület a bevételeit és kiadásait tételenként és jogcímenként nyilvántartja. Vállalkozási tevékenységet egyebekben a hatályos jogszabályok szerint folytat.
5. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés dönt.
 

VI.
Az egyesület megszűnése


Az egyesület megszűnik:
- Ha feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja
- Ha a Bíróság feloszlatja
- Ha más egyesülettel egyesül
- Ha az egyesület megszűnését a Bíróság megállapítja.
 

VII.
Beszámolási kötelezettségek


Az egyesület az éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles közhasznúsági jelentést készíteni. Ezt a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-ig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető közzé kell tenni. Ezt az egyesület Elnöksége készíti el. Elfogadására a Közgyűlés jogosult. A jelentésnek tartalmaznia kell:
- Számviteli beszámolót
- Beszámolót a költségvetési támogatás felhasználásáról
- A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást
- A cél szerinti juttatások kimutatását

- Beszámolót a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékéről
- A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének feltüntetését
- A közhasznú szervezet tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót

Az egyesület közhasznú jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére fénymásolatot készíthet. A másolat készítését az egyesület vezetőségének bármely tagjával előre egyeztetett időpontban megteheti. A közhasznúsági jelentést az egyesület saját honlapján – www. civilporta.hu/kke – is elérhetővé teszi, valamint az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is megtekinthető.

Az egyesület működésével kapcsolatos többi iratba való betekintéshez az Ellenőrző Bizottság engedélyét kell kérni. Ez nem vonatkozik a szervezet ellenőrzésére jogosult szervekre, szervezetekre. Az Ellenőrző Bizottság engedélye alapján az egyesület vezetőségének bármely tagjával előre egyeztetett időpontban az iratok megtekinthetők. Ezekről másolat nem készíthető.
 

VIII.
Záró rendelkezések


Az egyesület tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként látják el.

Közhasznú szolgáltatások:
- Az egyesület minden szolgáltatása nyilvános, azokat bárki igénybe veheti az esetleges szolgáltatási díjak megfizetése után. Egyedül a táncegyüttesben való részvétel kötött egyesületi tagsághoz.

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártokat nem támogat, képviselőjelöltet nem indít és nem támogat, azoktól támogatást nem kap, tevékenységét pártoktól függetlenül fejti ki, és ezt a jövőben is kizárja tevékenységéből.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Egyesülési jogról szóló törvényben foglaltak az irányadóak.

Az alapszabály módosítását a Közgyűlés 2004. március 11-én egyhangúlag elfogadta.

Nagykanizsa, 2004. március 11.


Lenkovics Levente