Zalagyöngye Táncegyüttes

Közhasznúsági jelentés

18958829900152920
Statisztikai számjel vagy adószám ( csekkszámlaszám )


A számlaviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

2011


"Kiskanizsa" Kulturális Egyesület
egyéb szervezet megnevezése

8800 Nagykanizsa, Hajgató S. u. 1.
címe


Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának mérlege

2011


adatok E Ft-ban
Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.-5.sor)  132   0
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  132    0
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
5. IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE      
6. B. FORGÓESZKÖZÖK (7.-10.sor)  209    677
7. I. KÉSZLETEK      
8. II. KÖVETELÉSEK      
9. III. ÉRTÉKPAPÍROK      
10. IV. PÉNZESZKÖZÖK  209   677
11. C. Aktív időbeli elhatárolások      
12. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11.sor)  341    677
13. D. SAJÁT TŐKE (14.-19.sor)  341    
14. I. INDULÓ TŐKE/JEGYZETT TŐKE  179   209
15. II. TŐKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY 132    0
16. III. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
18. V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)  30   468
19. VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL      
20. E. CÉLTARTALÉK      
21. F. KÖTELEZETTSÉGEK (22.-23.sor)      
22. I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
23. II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      
24. G. Passzív időbeli elhatárolások      
25. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24.sor)  341   677


Egyszeres Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménykimutatása

2011. év


adatok E Ft-ban
Ssz. A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítése Tárgyév
a b c d e
1  A. Összes közhasznú tevékenység bevétele(1.+2.+3.+4.+5.)  3711   1387
2 1. Közhasznú célra kapott támogatás      
3 a.) Alapítótól      
4 b.) központi költségvetésből      
5 c.) helyi önkormányzattól  230    160
6 d.) társadalombiztosításból      
7 e.) egyéb, ebből 1%  18    339 / 34
8 2. Pályázati úton elnyert támogatás  2070   100
9 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel  1363   758
10 4. Tagdíjból származó bevétel  30   30
11 5. Egyéb bevétel (bankszámla kamata)      
12 B. Vállalkozási tevékenység bevétele      
13 C. Összes bevétel (A+B)  3711   1387
14 D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4+5..)  3681   919
 15  1. Anyagjellegű ráfordítások  316   105
 16  2. Személyi jellegű ráfordítások      
 17  3. Értékcsökkenési leírás      
18 4. Egyéb ráfordítások (szolgáltatások) 3321   775
19 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 44   39
20 6. Rendkívüli ráfordítások      
21 E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4+5.+6..)      
22 1. Anyagjellegű ráfordítások      
23 2. Személyi jellegű ráfordítások      
24 3. Értékcsökkenési leírás      
25 4. Egyéb ráfordítások      
26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai      
27 6. Rendkívüli ráfordítások      
28 F. Összes ráfordítás (D+E) 3681   919
29 G. Adózás előtti eredmény (B-E)      
30 H. Adófizetési kötelezettség      
31 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)      
32 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)  30   468

Tájékoztató adatok

33 A. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK  
34 1. Bérköltség  0
35 Ebből - megbízási díjak  0
36 - tiszteletdíjak  0
37 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések  0
38 3. Bérjárulékok  0
39 B. A szervezet által nyújtott támogatások  
40 C. Továbbutalási céllal kapott támogatás  
41 D. Továbbutalt támogatás  


3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról„Kiskanizsa” Kulturális Egyesület 2011-ben pályázat útján 160.000.- Ft támogatást kapott Nagykanizsa Város Önkormányzatától, amit teljes mértékben a pályázati szerződésben meghatározott közhasznú célok megvalósítására fordított.


4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

2011. év


Megnevezés Bevétel (Ft) Kiadás (Ft)
BEVÉTELEK (Összesen)  1.386.600,-  
     Ebből Közhasznú tevékenységből befolyt összeg 757.775,-  
Pályázati támogatás (összesen) 260.000,-  
     Ebből helyi önkormányzattól kapott támogatás 160.000,-  
Szja 1% kiutalt összege 34.472,-  
Elszámolt kamatbevétel 201,-  
Tagdíjbevétel 30.000,-  
Közhasznú alaptevékenység bevétele 757.775,-  
Támogatás szervezettől 304.152,-  
KIADÁSOK (Összesen)    918.312,-
Vásárolt élelmezés   49.536,-
Dekorációs költség   55.250,-
Internet szolgáltatás, postaköltség   56.363,-
Szoftvervásárlás költsége   14.441,-
Honlap fenntartás költsége   20.000,-
Irodaszerek, nyomtatványok   4.850,-
Szakmai rendezvényre belépőjegy   7.500,-
Fenntartási, javítási költség   2.600,-
Reprezentációs költség   17.010,-
Fellépőruha vásárlás   260.000,-
Kiküldetési díj   192.205,-
Szakkönyv, folyóirat, napilap   21.970,-
Nevezési díj,regisztrációs díj   24.850,-
Könyvelői díj   84.000,-
Tiszteletdíj kifizetés   61.000,-
Bankköltség   39.727,-
Egyéb szolgáltatás jellegű költség   7.010,-


Az egyesület a 2011-es évet nyereséggel zárta.

5. A cél szerinti juttatások kimutatásaAz egyesület 2011-ben pénzbeni cél szerinti juttatást nem nyújtott. Szolgáltatásait Nagykanizsa város lakosságának, intézményeinek, a környező települések lakosságának, civil szervezeteknek, és évek óta működő nemzetközi kapcsolatain keresztül a külföldön élő magyaroknak nyújtotta. Rendezvényei, fellépései mindenki számára elérhetők voltak.


6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása„Kiskanizsa” Kulturális Egyesület 2011-ben összesen 100.000,- Ft támogatáshoz jutott az alábbiak szerint
o Nemzeti Civil Alap 100.000,- Ft (az egyesület működésének támogatására)


7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatásaSzervezetünk vezető tisztségviselői ez évben csak a szükséges költségtérítésben részesültek, összegét tekintve 192.205 Ft-ot fizettünk ki. A költségtérítés kifizetés az előző évhez képest jelentősen nőtt. Megállapítható, hogy a „Kiskanizsa” Kulturális Egyesületnél indokolatlan kifizetés nem történt, nem nevezhető a költségtérítés juttatási formának..


8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolójaAz egyesület

A 2011-es a munkatervben megfogalmazottakhoz képest gyengén sikerült, de valószínűleg a terv volt sok. A tervezett utánpótlásképzést nem sikerült elindítani, és felnőttképzési tervek sem indultak el.
A megvalósult feladatokról is néhány szót. Továbbra is műkőképes maradt a Zalagyöngye Táncegyüttes, anyagi hátterét a működésének sikerült megteremteni a támogatások csökkenése mellett is. Tartottuk szakmai kapcsolatainkat is civil társ szervezetekkel. Folytattuk táncház sorozatunkat is, mely nagy sikert aratott, különösen az év végi, ahol egy legényes táncversenyt is hirdettünk hagyományteremtő szándékkal.
Az egyesület weblapját is megújítottuk, melyet már magunk szerkesztünk, így mindig friss tartalommal jelenik meg.
A pályázati lehetőségeket kihasználtuk, bár sajnos nagyon kevés volt, és az azokon elnyerhető összeg is kisebb lett.

Zalagyöngye Táncegyüttes

A tervezett feladatok közül a táncok felújítása sikerült. A mezőségi, sóvidéki, vajdaszentiványi és kalotaszegi táncok felújítása sikerült, azóta is műsoron vannak. Az őszi önálló est elmaradt, illetve tavaszra halasztódott. A tervezett programon kívül volt két külföldi utunk is. Tavasszal a szlovéniai Hodoson szerepeltünk, ősszel pedig a németországi Puchheim városában vettünk részt a testvérvárosi kapcsolatok évfordulós ünnepségén. Az év folyamán ezen kívül még harminc alkalommal léptünk közönség elé. A ruhatár kiegészítő elemekkel bővült, illetve javítások, pótlások készültek el.

Közhasznú tevékenységeink közül kiemelkedő volt a kulturális tevékenység. A Táncegyüttes által harminckét alkalommal bemutatót tartottunk. Hat alkalommal táncházat szerveztünk, melyből kettőhöz kiállítás is társult. Gyermekek részére is tartottunk táncházakat, tánctanítást, valamint szakkör keretében is foglalkoztunk velük.

Záradék
 
„ Kiskanizsa” Kultúrális Egyesület a 2011. évi Közhasznúsági jelentést a 2012. március hó 5-én megtartott Közgyűlésen elfogadta az alábbi határozat alapján: 2/2012 számú határozat


Keltezés: 2012.03.06.